بخش خصوصی برای قطع ارتباط با میانمار پیش قدم خواهد بود

نظرات

ارسال نظر