تخریب غیر اصولی ساختمانی در خیابان شهید نامجو بجنورد

تخریب غیر اصولی ساختمانی در خیابان شهید نامجو بجنورد سبب ریزش ساختمان و مصدومیت کارگر ساختمانی شد.

نظرات

ارسال نظر