۷۹۴ پروژه از ردیف اعتبارات سفر رهبری اجرایی شد

    استاندارخراسان شمالی گفت: ۷۹۴ پروژه