تجمع به دلیل صف های طولانی کارخانه قند شیروان

تجمع جمعی از راننده های حمل چغندر جلوی درب فرمانداری شیروان به منظور اعتراض به عدم مدیریت و ایجاد صف های طولانی چند روزه تحویل چغندر در کارخانه قند شیروان

نظرات

ارسال نظر