پیکر تراشی بر روی درخت محله

استاد امان باغچقی با هزینه شخصی و هنر زیبا خود برای زیباسازی محله اش (کوی آروین.خیابان کشاورز)اقدام بساخت مجسمه عقاب از تنه درخت خشک شده کرده است.

نظرات

ارسال نظر