وضعیت این روزهای بیمارستان اسفراین

بیمارستان اسفراین به دلیل مراجعات زیاد با کمبود تخت مواجه است

نظرات

ارسال نظر