تلف شدن یک کفتار در برخورد با خودرویی در بجنورد

 آنقدر نام کفتار را در صفت افراد ناسالم به کار برده ایم که شاید کمترحس ترحم ما در مواجهه با این خبر براگیخته شد! غافل آنکه این جاندار نیز آفریده خداوند و امانت خدا در دست انسان است.

نظرات

ارسال نظر