اسفراین در سال جاری با مشکل کمبود آب مواجه است

 سید احمد پرویزی در اولین ج