توتال: قبل از امضای قرارداد با ایران از عربستان چراغ سبز گرفتیم

نظرات

ارسال نظر