محمدمهدی بریمانلو» نماینده جودوی ایران برای روبرو نشدن با نماینده رژیم صهیونیستی از گرنداسلم آلمان انصراف داد

به گزارش شرق 24،«محمدمهدی بریمانلو» نماینده جودوی ایران برای روبرو نشدن با نماینده رژیم صهیونیستی از گرنداسلم آلمان انصراف داد.

نظرات

ارسال نظر