دختری که توسط رضاخان به رسمیت شناخته نشد

صدیقه پهلوی دختر رضاشاه بود که دربار پهلوی هیچ‌گاه او را به رسمیت نشناخت و در نهایت با دستور امام خمینی برای او شناسنامه صادر شد!

نظرات

ارسال نظر