روز امور تربیتی

استمرار و بقای هر جامعه مستلزم آن است كه مجموعه باورها، ارزش‎ها، رفتارها، دانش‎ها و مهارت‎های آن به نسل‎های جدید انتقال یابد و مهم‎ترین وسیله این انتقال آموزش و پرورش و مدرسه به عنوان خانه دوم همه ما که مهم‎ترین واسطه انتقال دانش و مهارت فنی است. بر همین اساس در سال‎های ابتدایی پیروزی انقلاب با هدف گسترش و تعمیق ارزش‎های انقلاب اسلامی در نظام تعلیم و تربیت، شهیدان رجایی و باهنر در دوران تصدی وزارت آموزش و پرورش، در تاریخ هشتم اسفند ماه سال یكهزار و سیصد و پنجاه و نه هجری شمسی اقدام به تأسیس «ستادهای امور تربیتی» در مدارس كردند تا دانش‎آموزان را به ارزش‎های اسلامی ترغیب كنند. این نهاد از بدو شكل‎گیری تا به امروز مجموعه وسیعی از عملكردها و وظایف متعدد و گوناگونی را بعهده داشته و تحقق امر تربیت را منوط به حضور مربی و فعالیتهای رسمی غیر كلاسی در كنار آموزش‎های كلاسی می‎داند. پاسداری از ارزش‎های اسلامی و دستاوردهای انقلاب، برنامه‎ریزی و ایجاد هماهنگی بین عملكرد عوامل تربیتی، توجّه جدی به نقش معلمان در فعالیت‎های تربیتی و توجه به نقش دانش‎آموزان در فعالیت‎های تربیتی از جمله اهداف ستادهای امور تربیتی است. هشتم اسفند ماه در تقویم جمهوری اسلامی ایران به نام روز «امور تربیتی و تربیت اسلامی» نام گذاری شده است.

روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی
روز امور تربیتی

نظرات

ارسال نظر