تجمع پرسنل پتروشیمی خراسان

شنیده شده حدود 30 نفر از پرسنل پتروشیمی خراسان در اعتراض به سختی کار و آلودگی محیط پتروشیمی جلوی درب اداره کار و بهداشت به نشانه اعتراض تجمع کرده اند.


شنیده شده حدود 30 نفر از پرسنل پتروشیمی خراسان در اعتراض به سختی کار و آلودگی محیط پتروشیمی جلوی درب اداره کار و بهداشت به نشانه اعتراض تجمع کرده اند.

نظرات

ارسال نظر