استقبال شکوفه های زمستانی از بهار

در حالیکه کمتر از یک ماه به پایان سال و آغاز فصل بهار مانده است، درختان باغ های خراسان شمالی شکوفه زده و کشاورزان نگران سرمازدگی محصول خود با وجود خشکسالی های مکرر هستند.

روستای قارلق- عکاس : مرتضی یزدان پناه

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

خراسان شمالی

نظرات

ارسال نظر