چرا واگذاری نمایشگاه کتاب به بدنه نشر به مصلحت نیست؟

واگذاری نمایشگاه کتاب به بدنه صنعت نشر، هم در شکل واگذاری و هم در فلسفه‌ آن، دارای اشکالات جدی است؟ به نظر می‌رسد آمادگی و بلوغ و پختگی لازم جهت به عهده گرفتن یک کار اجرایی جدی در این ابعاد در صنف وجود ندارد.

نظرات

ارسال نظر