وزیری که حتی یک بار هم در جلسه شورای گفتگو حاضر نشد

نظرات

ارسال نظر