هشدار کمیسیون اروپا درباره بازگشت جنگ به منطقه بالکان

رئیس کمیسیون اروپا نسبت به خطر بازگشت جنگ به کشورهای منطقه بالکان هشدار داده است.

نظرات

ارسال نظر