قطر برای رفع حصر دست به دامان شورای امنیت شد

نماینده دائم قطر در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت خواستار رفع محاصره ۴ دولت عربی علیه کشورش شد.

نظرات

ارسال نظر