قاسمی: تنش زدایی در شبه جزیره کره بدون دخالت احتمالی آمریکا ادامه یابد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: عمیقا بر این باوریم که تنش زدایی در شبه جزیره کره باید بدون ارتباط دادن ترتیبات آن به دخالت و تحریکات احتمالی آمریکا، به مسیری که رهبران دو کره در پیش گرفته اند، ادامه یابد.

نظرات

ارسال نظر