وضعیت کنونی عربستان همانند وضعیت عراق در دوران صدام است

یک معارض عربستانی با اشاره به خفقان سیاسی حاکم بر عربستان، وضعیت کشورش را به وضعیت عراق در دوران دیکتاتور سابق آن تشبیه کرد.

نظرات

ارسال نظر