آینده اتحاد «وهابیت- آل سعود» -۴| رویکرد علمای وهابی و نگاه آنها به اصلاحات در عربستان

جامعه عربستان یک جامعه سنتی است که بر دو پایه اصلی عربیت و وهابیت شکل گرفته است. اصلاحات محمد بن سلمان سبب شده است تا وهابیت سنتی با چالش روبرو شود.

نظرات

ارسال نظر