معترضان خواستار تشدید قوانین کنترل اسلحه در آمریکا شدند

معترضان در هر دو سوی جدال بر سر کنترل استفاده از اسلحه در آمریکا در خیابان های دالاس تظاهرات کردند.

نظرات

ارسال نظر