اولین راه آهن ایران را رضاخان نساخت، پس کی ساخت؟

شایعه ای بدون سند تاریخی وجود دارد که مدعی ساخته شدن نخستین راه آهن ایران با اتصال شمال و جنوب در دوره رضاخان است، در حالیکه پیش از آن چندین راه آهن کاربردی و منطبق با نیاز اقتصاد ایران ساخته شده بود.

نظرات

ارسال نظر