نصف قاچاق کشور متعلق به این ۴ کالا است

آمارها نشان می‌دهد ۴ کالا، حدود نیمی از قاچاق در کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

نظرات

ارسال نظر