توهم‌های قهرمانانه

پروانه سلحشوری نماینده هیجان زده مجلس در پیغامی جوان سرانه و قهرمان اندیشانه از خود رای مثبتش به FATF را اسباب افتخارش بابت برائت اش از حامیان ترور در ایران جهان نامیده است.

 

در متن زیر یادداشت داریوش سجادی را با یکدیگر می‌خوانیم؛

خیر سرکارخانم سلحشوری هرچند سیاست به ظاهر جذاب و عوام فریب است اما همزمان دانشی است برخوردار از ظرائف و پیچیدگی هائی تخصصی که فقدان تفطن شما و امثال شما بدان ظرائف منجر به آن می‌شود تا خام اندیشانه خیانت را خدمت فهم کرده و بالتبع دچار خلسه قهرمان بینی از خود شوید، سرکار علیه می‌توانید بابت رای ننگین به خود ببالید که تا پیش از آن بین خود و مدعیان غربی به فهم و درکی مشترک از تروریست می‌رسیدید وقتی بدون برخورداری از دانش تخصصی سیاست  تا آن اندازه هیجان زده و مشعوف از رای ننگینتان به FATF  می‌شوید لاجرم نمی فهمیدید که مراد ناجوانمردانه غربیان از تحمیل FATF  به ایران و تشجیع ایران به احتزاز از گروه های تروریستی اطلاق این واژه به همان اندازه سپاهی است که مطابق قانون اساسی ایران تضمین کننده سرحدات سرزمینی و اعتقادی انقلاب اسلامی و تمهید کننده امنیت شهروندان و حمایت کننده از محرومان و مظلومان جهان است.

سرکار خانم سلحشوری اگر بازی کردن در زمین دشمن برای جنابعالی اسباب افتخار است لاجرم مستوجب شماتت و طبابت اید.

نظرات

ارسال نظر