انفجار خانه مسکونی در بجنورد

نشت گاز در یکی از خانه های مسکونی بجنورد باعث انفجار این منزل مسکونی شد

نشت گاز در یکی از خانه های مسکونی بجنورد باعث انفجار این منزل مسکونی شدو

خبر در حال تکمیل/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

نظرات

ارسال نظر