نماینده خواف در مجلس سخنرانی وزیر صنعت را قطع کرد

نظرات

ارسال نظر