نخستین اظهارنظر روحانی پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری + تصویر

نخستین اظهارنظر روحانی پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری + تصویر

نظرات

ارسال نظر