روحانی باید سعه‌صدر بیشتری در مواجهه با منتقدان داشته باشد

روحانی باید سعه‌صدر بیشتری در مواجهه با منتقدان داشته باشد

نظرات

ارسال نظر