45 درصد اراضی خراسان شمالی به شیوه سنتی آبیاری می‌شود

45 درصد اراضی خراسان شمالی به شیوه سنتی آبیاری می‌شود

نظرات

ارسال نظر