سالگرد جنگ ٣٣ روزه؛ روز بیست‌وپنجم...حمایت تمام قد مفتیان سعودی از متجاوزان صهیونیست

سالگرد جنگ ٣٣ روزه؛ روز بیست‌وپنجم...حمایت تمام قد مفتیان سعودی از متجاوزان صهیونیست

نظرات

ارسال نظر