گوام: آماده دفاع از ساکنان در برابر کره شمالی هستیم

گوام: آماده دفاع از ساکنان در برابر کره شمالی هستیم

نظرات

ارسال نظر