کاخ سفید را تسخیر خواهیم کرد

کاخ سفید را تسخیر خواهیم کرد

نظرات

ارسال نظر