آمریکا خلف وعده کند در مقیاس ساعت به شرایط پیش از مذاکرات بازمی‌گردیم

آمریکا خلف وعده کند در مقیاس ساعت به شرایط پیش از مذاکرات بازمی‌گردیم

نظرات

ارسال نظر