به رغم مخالفت و جنجال های داخلی دو وزیر لبنانی از سوریه دیدن کردند

به رغم مخالفت و جنجال های داخلی دو وزیر لبنانی از سوریه دیدن کردند

نظرات

ارسال نظر