پیمان‌ ترجیحی با ترکیه به ضرر صنعت تایر کشور است

نظرات

ارسال نظر