آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران

آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران

عکاسی محمدباقر قالیباف شهردار تهران در آخرین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
هیأت رئیسه شورای شهر تهران در آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
عکاسی اعضای شورا ی شهر در آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران در آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
حضور خبرنگاران و عکاسان در آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
عکس یادگاری اعضای شورای شهر  در آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
عکس یادگاری اعضای شورای شهرآخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
عکس یادگاری اعضای شورای شهرآخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
ورود قالیباف به آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
ورود قالیباف به آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
ورود محدباقر قالیباف  به آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
حضور محمدباقر قالیباف  در آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
حضور اعضای شورای شهر در آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
سیصد و هفتاد و یکمین و آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
سیصد و هفتاد و یکمین و آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
سیصد و هفتاد و یکمین و آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
سیصد و هفتاد و یکمین و آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
سیصد و هفتاد و یکمین و آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
سیصد و هفتاد و یکمین و آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
سیصد و هفتاد و یکمین و آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
اهدای لوح  تقدیر به محمدباقر قالیباف  در آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران
آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران

نظرات

ارسال نظر