• گفتگوی خواندنی با بانوی روشندلِ موفق کرجی

    • Sun, 17 Jun 2018 09:08:38 +3:30

    10 سالگی «سارا تاجیک» که امروز کارشناس ارشد حقوق قضایی و نماینده حقوقی اورژانس اجتماعی و شیرخوارگاه بهزیستی البرز است به دلیل حادثه در یکی از بازی های کودکانه بینایی چشمانش را گرفت، بسیار متفاوت از هر کودک دیگری بود اما این حادثه نتوانست مانع پیشرفت، موفقیت و تحقق آرزوهای کودکی او شود.

    بیشتر بدانید