• صندلی لق مدیریت شهری کرمانشاه

    • Mon, 11 Jun 2018 11:10:03 +3:30

    هفتاد و هشتمین شهردار کرمانشاه آنگونه که از شواهد امر پیداست دارد غزل خداحافظی با کرسی ریاست بلدیه این کلانشهر را می خواند تا صندلی متزلزل شهرداری را با یک کارنامه دوساله تحویل دهد.

    بیشتر بدانید