• خمینی با خمینی فرق دارد!

    • Tue, 02 Oct 2018 12:07:10 +3:30

    امروز تعدادی از بستگان معمار انقلاب که فرزندان ژنتیکی وی محسوب می شوند، فارغ از مشکلات روز جامعه و به دور از شأن و نام و اعتبار خمینی، با رفتارهای خود باعث تعجب و ناراحتی مردم شده اند.

    بیشتر بدانید