• جذب نیروهای مازاد بر نیاز شهرداری شیراز به چه قیمتی؟

    • Tue, 23 Oct 2018 15:07:58 +3:30

    بارها اعلام شده که بیش از 6 هزار نفر از کارکنان شهرداری شیراز مازاد بر نیاز این مجموعه مدیریت شهری هستند که این افراد در دوره مدیریت قبلی شهرداری جذب شده اند و برخی از تصمیم گیرندگان و مجریانِ امور و خدمات شهری بجای ساماندهی این افرادی که مازاد بر نیاز است و قارچ گونه رشد کرده اند همچنان بر تبدیل وضعیت استخدامی افراد شرکتی تاکید دارند.

    بیشتر بدانید