• دیگر سیگار نمی کشم

    • Wed, 20 Jun 2018 12:05:00

    پرسیدم: چرا نمی‌آیی داخل؟ سرش را پایین انداخت و گفت: آخر من با این بدبختی ای که برای خودم درست کردم، چه طوری بیایم داخل؟!

    بیشتر بدانید