• گفتگوی خواندنی با ابراهیم فیاض درباره شریعتی

    • 2018-06-17 11:39:34

    بعد از اینها هم طیف احمدی نژادی ها سرکار آمدند که با یک تفکر راست سنتی شدید در آخر هم به وسیله مشایی به تفکر سروشیسم رسیدند. با تلفیقی از فلسفه صدرایی و اندیشه های ابن عربی، لیبرال و ضد روحانیت شدند و البته اصلاحات هم آنها را تحویل نگرفت. بعد هم خود احمدی نژاد محملی شد برای اینکه دولت روحانی سر کار بیاید و اقتصاد ما به اقتصادجهانی متصل شود و بازار ما بازار مکاره جهانی شود. پول نفت برود و هواپیما بیاید. مذاکرات هم اینطور آغاز شد که صنایع بنیادی مثل موشک سازی، ماشین سازی و اینها در این کشور از بین بروند و مونتاژ بیاید و هواپیما بخریم و در این فضا دوباره مذهب شریعتی در حال پا گرفتن است اما نه توسط روشنفکری بلکه توسط بچه حزب اللهی ها و الان هم باند هاشمی و روحانی در مهرنامه در آخرین شماره با تیتر «روشنفکر مسلح» به جنگ این بچه حزب اللهی ها رفته اند.

    بیشتر بدانید