• مهارت های کاربردی برای بهتر بودن

  • Sat, 16 Jun 2018 17:21:30

  معمولی بودن خیلی موردتوجه نیست.قطعاً شماهم چنین نظری دارید.چرابایدیک فردمعمولی باقی بمانیددرحالی که می توانید کارهایی انجام دهیدکه همه ازمهارت‌های شما متعجب شوند.تنها باید اراده کنید.

  بیشتر بدانید
 • چرا در هنگام گرسنگی عصبانی می‌شویم ؟

  • Thu, 14 Jun 2018 17:53:37

  پژوهشگران درتحقیقات اخیر خودبه این نتیجه رسیده‌اندکه افرادگرسنه درزمان گرسنگی حالت‌ها واحساسات ناخوشایندی رادرک کرده وبروزمی‌دهندکه از آن ناخرسند بوده وبه‌نوعی آن را درک کرده امابر آن تمرکز ندارند.

  بیشتر بدانید
 • چالش برخی کشورها برای تامین خون کافی

  • Thu, 14 Jun 2018 16:48:41

  سخنگوی سازمان انتقال خون گفت:درحالی‌که هنوز ۷۰کشوردرجهان به اهدای خون جایگزین وپولی وابسته‌ هستند،ایران ازسال ۲۰۰۷به اهدای خون صددرصد داوطلبانه دست یافته است واولین کشوردرمنطقه بودکه چنین دستاوردی داشت.

  بیشتر بدانید