• "جنگ نخواهد شد، مذاکره نخواهیم کرد"

  • Thu, 16 Aug 2018 10:37:26 +3:30

  برخی مسئولین سیاسی با سیاه بازی درصدد بودند وانمود کنند که با توافق برجام، سایه جنگ را از سر مملکت دور کرده اند! حال واقعیت چیزی دیگری است و با این جملۀ تاریخی مقام معظم رهبری که فرمودند "جنگ نخواهد شد، مذاکره نخواهیم کرد“ شفافیت سازی عمومی انجام شد و می توان گفت سبو بشکست و آن پیمانه ریخت.

  بیشتر بدانید
 • موج سواری تا موج سازی از مطالبات مردمی

  • Wed, 08 Aug 2018 15:51:25 +3:30

  این روزها شاهد هستیم که در اعتراضات برحق مردم بابت گرانی و عدم پاسخگویی مسئولین دولتی به معضلات معیشتی آنان که در برخی از شهرها بوقوع پیوسته، منافقین به دنبال بهره برداری تبلیغی و انحراف اذهان عمومی هستند تا چنین وانمود کنند که این اعتراضات محدود صنفی، گسترده و سراسری است و هدایت آنها توسط منافقین صورت می گیرد.

  بیشتر بدانید