•   ولنگاری فرهنگی در برخی از مارکت های دیجیتال عرضه بازی 

    چندی است که با کنار رفتن بازی های رایانه ای و داغ شدن بازار بازی های موبایلی مجوز گرفتن و الزام به رعایت رده بندی سنی برای انتشار بازی موبایلی در مارکت های دیجیتال قانونی کمرنگ شده است و در گوشه های نیز بی رنگ!

    • ۱۴:۲۳,یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶

  •    ولنگاری فرهنگی در برخی از مارکت های دیجیتال عرضه بازی