• در پی شکایت دامپزشکی بجنورد؛

    8 ماه حبس برای متصدی غیرمجاز جمع‌آوری شیرخام

    در پی شکایت شبکه دامپزشکی بجنورد، متصدی خودروی حمل و جمع‌آوری شیرخام غیرمجاز توسط دادگاه کیفری بجنورد به 8 ماه حبس محکوم شد.

    • ۱۲:۲۱,چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶

  • 8 ماه حبس برای متصدی غیرمجاز جمع‌آوری شیرخام