•   یادداشت وارده

    نکند ماهم بی غیرت شده ایم؟!

    نکند خدایی نکرده امروز غیرت در جامعه خاک مال شود تا کسی به خود جرات دهد برای نوامیس مردم نقشه در سر بپروراند و آن ها را آلوده کند. یاد کنیم از لوتی های قدیم که هرکاری می کردند اما در مقابل حرمت شکنی نوامیس مردم کوتاه نمی آمدند و به قولی رگ پای غیرت می دادند.

    • ۱۶:۱۵,دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶

  •  نکند ماهم بی غیرت شده ایم؟!