• مشکلات صنفی با لنگ کردن چرخ اقتصاد حل نمی شود

    اعتصاب کامیونداران در نخستین روزهای خرداد ماه امسال سبب شد برای مدتی برخی که گمان خام در سر می بردند به دنبال برنامه ریزی برای آشوب در کشور و استان های مختلف کشور باشند.

    • ۱۵:۵۵,سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷

  •  مشکلات صنفی با لنگ کردن چرخ اقتصاد حل نمی شود