• بحران جدی در صندوق بازنشستگی نفت

    بر اساس صورتهای مالی سال 95 و گزارش حسابرس مستقل، هم اکنون در صندوق بازنشستگی نفت، تعداد 240 شرکت فرعی سرمایه گذاری فعال این صندوق در سراسر کشور از شرایط خوبی برخوردار نیستند.

    • ۱۸:۳۷,چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶

  • بحران جدی در صندوق بازنشستگی نفت