• هجوم مانکن‌ها

    برده‌داری و خریدوفروش جسم انسان‌ها میراث نامبارک و تأسف‌برانگیز دوران جاهلیت است و کنون، با آغاز عصر جاهلیت مدرن شکلی متفاوت به خود گرفته است و این بار با عنوان

    • ۱۰:۳۳,پنجشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶

  • هجوم مانکن‌ها